Säännöt

Silkkiterrierit ry on rekisteröity yhdistykseksi 06.03.1996 (rekisterinumero 165.691).

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 14.11.2015 ja PRH (pienin muutoksin) vahvistanut 18.4.2016.

SILKKITERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Silkkiterrierit ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on toimia silkkiterriereistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja edistää rodun tuntemusta sekä terveyden ja rodunomaisten silkkiterrierien jalostusta Suomessa, sekä seurata kenneltoiminnan kehitystä Suomessa ja ulkomailla, varsinkin edustamansa rodun osalta, ja tehdä tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää neuvontaa, opastusta ja koulutusta, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia ja pyrkiä muilla yhdistyksen kokousten hyväksymillä tavoilla edistämään tarkoituksensa toteutumista.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä tai asiantuntijajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinainen jäsen voi olla vuosijäsen, ulkomainen jäsen, nuorisojäsen, perhejäsen, pentuejäsen, kasvattajajäsen tai ainaisjäsen.

Jäsentyyppikohtaiset rajoitukset:

-Ulkomaisen jäsenen vakituinen asuinpaikka tai postiosoite on Suomen ulkopuolella.

-Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kyseisenä vuonna täyttää korkeintaan 16.

-Perhejäsenen on asuttava samassa taloudessa muun tyyppisen jäsenen kanssa.

-Pentuejäsenen on oltava jäsenen suostumuksella kasvattajan ilmoittama ja maksama uuden pennun ostaja.

-Pentuejäseneksi voi liittää henkilön vain kerran.

-Pentuejäseneksi tulee liittää kerralla kaikki pentueeseen sisältyvät jäsenyydet.

-Kasvattajajäsenyys on kennelkohtainen.

-Kasvattajajäsenellä on oltava FCI:n hyväksymä kennelnimi.

-Jos samalla kennelillä on useampi kasvattaja, kaikki voivat olla yhdistyksen jäseniä. Kasvattajajäsenen on maksettava liittyessään kasvattajajäsenmaksu.

-Ainaisjäsenyys lakkaa henkilön kuollessa tai ilmoittaessa eroavansa yhdistyksestä.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenyys on voimassa kolme kokousta seuraavaa kalenterivuotta. Esityksen kunniajäsenestä voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään 10 varsinaista jäsentä. Kunniajäsenen valinnasta on äänestettävä. Valinta edellyttää vähintään kolmea neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Asiantuntijajäseneksi voi yhdistyksen hallitus nimetä kotimaisen silkkiterrieri-ulkomuototuomarin tai muun asiantuntijaksi hyväksymänsä henkilön.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyydestä. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä. Erotetun jäsenen jäsenmaksua ei palauteta. Erotettu jäsen voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi hallituksen yksimielisellä päätöksellä tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

4§ Jäsenmaksu, jäsenedut ja varainkeruu
Varsinaiset- ja kannatusjäsenet ovat velvoitettuja suorittamaan yhdistykselle vuosittain perittävän jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsen on oikeutettu jäsenetuihin vasta kuluvan vuoden jäsenmaksun suoritettuaan. Kulloinkin voimassa olevista jäseneduista päättää yhdistyksen kokous tai hallitus. Edut voivat olla voimassa vain osan vuodesta ja ne voivat poiketa toisistaan jäsentyypeittäin.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta. Yhdistys voi ostaa, omistaa ja myydä toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Merkittävistä tai poikkeuksellisista taloudellisista toimista päättää yhdistyksen kokous äänten ehdottomalla enemmistöllä.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan ja valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja, yksin. Nimenkirjoitusoikeus voidaan myöntää lisäksi muulle henkilölle hallituksen päätöksellä.

7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää vähintään kaksi koko jäsenistölle avointa kokousta kalenterivuosittain. Kevät- ja syyskokoukset ovat sääntömääräiset. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kokouksen aika ja paikka on valittava pyrkien huomioimaan koko jäsenistön osallistumismahdollisuudet.

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään Suomen lain ja näiden sääntöjen edellyttämät asiat, hallituksen esitykset ja ennen kokouskutsun lähettämistä jäsenten kirjallisena hallitukselle toimittamat ehdotukset.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, jäsenlehden ilmoituksella tai sähköpostitse tai vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen Internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella.

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä ei ole äänioikeutta, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen kuukauteen. Yhdistyksen kokouksissa täysi-ikäiset voivat oman äänensä lisäksi edustaa yhtä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä hänen allekirjoittamallaan ja oikeaksi todistetulla valtakirjalla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja asiantuntijajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Kevät- ja syyskokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

-Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle

-Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle

-Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

-Jäsenyys muissa järjestöissä seuraavalle kalenterivuodelle

-Rotujärjestön ja kennelpiirin edustaja seuraavalle kalenterivuodelle

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

-Toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta

-Toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja tilinpäätöksen hyväksyminen

-Vastuuvapauden myöntäminen edellisen kalenterivuoden vastuuhenkilöille

10§ Toiminnantarkastus
Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan.

Yhdistyksen hallituksen on toimitettava toiminnantarkastajalle tilinpäätös, toimintakertomus ja kokousten pöytäkirjat vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallituksen tiedoksi viimeistään 7 päivää ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan valinnan ja velvollisuuksien suhteen noudatetaan Yhdistyslain niitä koskevia säännöksiä.

11§ Suhteet muihin järjestöihin
Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenyydestä muissa järjestöissä kalenterivuosittain.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa. Päätöksestä on äänestettävä.  Päätös edellyttää kolmea neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Purkautumisesta johtuvista selvitystoimista huolehtii yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokouksen päättämä selvitysmies.